ثبت شکایات

ثبت شکایات

عطاری آنلاین کوهساران وظیفه دارد پاسخگویی و رسیدگی به شکایات را بر عهده بگیرد . شکایت واصله براساس زمان بندی تعیین شده مورد رسیدگی واقع و نسبت به ثبت پاسخ در سامانه و یا ارسال آن به آدرس ایمیل/ آدرس پستی شما اقدام خواهد گردید.