برچسب- بیماری های روحی

بیماری های رایج روحی مزاج

بیماریهای روحی رایج دموی ها (گرم و ترها) : میل به سلطه بر دیگران و دستور دادن و زورگویی میل به خود را برتر دیدن و تکبر میل به لجبازی و کینه و تعصب کورکورانه میل به انتقام ریسک پذیری(غیر منطقی) میل به دعوا و کتک کاری و خشونت میل به رانندگی سریع بی اعتنایی به تهدیدها و هشدارها و بی اعتنایی به سفارشات دیگران سعی در اصلاح دیگران و شرایط به جای اصلاح خود میل به شکایت زیاد و نپسندیدن دیگران عذرخواهی و شکستن خود و اعتراف به اشتباه [...]